home Lietuviškai English
     Pradžia | Apie mus | Veikla | Leidiniai | Rėmėjai | Partneriai | Nuorodos | Paremk mus | Kontaktai | Struktūra
Ar manote, kad mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų saugykla prie Ignalinos atominės elektrinės bus pastatyta ir eksploatuojama saugiai?
Saugykla bus pastatyta ir eksploatuojama pagal visus reikalavimus
Saugykla kels grėsmę aplinkai ir bus nesaugi
Man svarbus šitas klausimas, bet aš turiu per mažai informacijos
Man visai nerūpi kur bus statoma radioaktyvių atliekų saugykla Lietuvoje
Neturiu nuomonės
Paieška

Aplankykite

Prenumerata

Atsisakyti prenumeratos

 

Europos Sąjunga ir aplinkosauga

NVO DALYVAVIMAS DĖL ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PLANAVIMO IR PANAUDOJIMO

Bendrija "Atgaja" surengė seminarą „ES struktūrinių fondų panaudojimas ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas. Pasiruošimas naujam programavimo laikotarpiui 2007-13 m.“ Vilniuje 2005-06-06.

Vienas iš būdų pasiekti geresniam ES struktūrinių fondų panaudojimui yra nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir kitų socialinių partnerių dalyvavimas ES paramos programavimo procese, įgyvendinimo ir priežiūros komitetuose. ES struktūrinių fondų paramos programavimo ir valdymo metu turi būti konsultuojamasi su regioninės ir vietos valdžios institucijomis, ekonominiais ir socialiniais partneriais. 

Pagrindinės seminaro temos: nevyriausybinių organizacijų (NVO) dalyvavimas Bendrojo programavimo dokumento (BPD) įgyvendinime 2004-06 m. laikotarpiu ir pasiruošime naujajam programavimo laikotarpiui 2007-13 m. Seminaras skirtas aptarti visuomeninei ES struktūrinių fondų panaudojimo priežiūrai, prioritetų formulavimui, socialinių partnerių  ir atsakingų institucijų bendradarbiavimo galimybėms.
Buvo analizuojama Lietuvos, Estijos, Lenkijos aplinkosauginių NVO patirtis ir pamokos dėl dalyvavimo ES struktūrinių ir Sanglaudos fondo panaudojimo priežiūroje.
Pranešimus skaitys nevyriausybinių organizacijų, LR Finansų, Aplinkos,  Žemės ūkio ministerijų, Lietuvos verslo paramos agentūros atstovai.

Nevyriausybinės organizacijos planuoja išnagrinėti rekomendacijas Lietuvos valdžios institucijoms dėl geresnio ES lėšų panaudojimo:
- LR Vyriausybė ir atsakingos ministerijos  turi patvirtinti tinkamas sąlygas socialinių partnerių dalyvavimui BPD rengimo ir įgyvendinimo 2007-13 m. laikotarpiu.
- NVO dalyvavimas ir partnerystė turi būti remiami mokymų, pajėgumų didinimo, ir tiesioginių išlaidų padengimo būdais.
- BPD operacinėms programoms ir projektams turi būti taikomos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, užtikrinant visuomenės dalyvavimą. Projektai ir priemonės susilaukę didelio ir kritiško vertinimo, ar pripažinus netinkamai atliktas PAV procedūras neturi būti finansuojami.
- Didelių projektų finansavimui turi būti taikomi griežtesni skaidrumo ir dalyvavimo kriterijai, numatant ir tinkamą sprendimų apskundimo mechanizmą, visuomenės nuomonės įvertinimą kaip vieną iš kriterijų.
- Turi būti priimtos griežtos papildomos antikorupcinės priemonės dėl ES SF panaudojimo (pvz. NVO dalyvavimas projektų atrankos konkursuose.

Seminare buvo nagrinėjami konkretūs visuomenės dalyvavimo atvejai dėl Kazokiškių savartyno vietos parinkimo, Kauno biologinių vandenvalos įrenginių statybos, pavojingų atliekų įmonės prie Šiaulių įrengimo, kt.

Pranešimas apie NVO dalyvavimo ES struktūrinių fondų valdyme galimybes.


Organizatorius bendrija „Atgaja“ ir CEE Bankwatch Network, bendradarbiaujant su Baltijos aplinkos forumu.

© Atgaja, 2004 • Office: Drobės g. 62, LT-45188, KAUNAS, Lithuania • Mailing: ACP P.O.Box 156, Kaunas 44002 Lithuania.
Phone: (+370 37) 425566 • Fax: (+370 37) 425207