home Lietuviškai English
     Pradžia | Apie mus | Veikla | Leidiniai | Rėmėjai | Partneriai | Nuorodos | Paremk mus | Kontaktai | Struktūra
Ar manote, kad mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų saugykla prie Ignalinos atominės elektrinės bus pastatyta ir eksploatuojama saugiai?
Saugykla bus pastatyta ir eksploatuojama pagal visus reikalavimus
Saugykla kels grėsmę aplinkai ir bus nesaugi
Man svarbus šitas klausimas, bet aš turiu per mažai informacijos
Man visai nerūpi kur bus statoma radioaktyvių atliekų saugykla Lietuvoje
Neturiu nuomonės
Paieška

Aplankykite

Prenumerata

Atsisakyti prenumeratos

 

Atominė energetika

BALTARUSIJOS AE POVEIKIO APLINKAI VIEŠAS SVARSTYMAS DALYVIŲ VERTINIMU - NEĮVYKO

LR Aplinkos ministrui Gediminui Kazlauskui                                                    2010-04-09, Vilnius

LR Užsienio reikalų ministrui Audroniui Ažubaliui

LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkui Jonui Šimėnui

LR Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkui Emanueliui Zingeriui

LR Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkui Česlovui Stankevičiui

 

Dėl planuojamos Baltarusijos atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir jos viešo svarstymo su visuomene tarpvalstybiniame kontekste pagal Espoo konvencijos procedūras

 

Šių metų kovo 2 dieną Vilniuje vyko planuojamos Baltarusijos atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos svarstymas su visuomene. Ši procedūra yra numatyta Espoo konvencijoje kaip dvišalių konsultacijų dėl planuojamos ūkinės veiklos dalis. Mes, dalyvavę šiame renginyje, informuojame, kad to, kas vyko, negalima vadinti viešu PAV ataskaitos svarstymu su visuomene, nes buvo pažeistos visos galimos teisės aktuose numatytos procedūros, negauta nė vieno motyvuoto atsakymo į iškeltus klausimus, be to, susirinkimo metu nebuvo užtikrinta visuomenės teisė pateikti motyvuotus siūlymus. Vieninga svarstyme dalyvavusių piliečių nuomone, šio svarstymo su visuomene negalima laikyti įvykusiu dėl toliau išvardintų priežasčių.

 

Organizatoriai nesugebėjo užtikrinti, kad pateikiama informacija būtų prieinama visiems dalyvavusiems, nes nebuvo tinkamo vertimo į lietuvių kalbą. Apie trečdalis salėje susirinkusiųjų žmonių nesuprato rusiškai ir, remdamiesi Valstybinės kalbos įstatymo 10 straipsniu, reikalavo vertimo į lietuvių kalbą. Tačiau Baltarusijos delegacijos vertėjos nesugebėjo tinkamai ir kokybiškai išversti nei skaitomų pranešimų, nei diskusijose keliamų klausimų, nei atsakymų. Tokiu būdu pateikiama informacija nebuvo visiems prieinama ir nebuvo sudaryta lygiavertė galimybė užduoti klausimus, gauti atsakymus į juos, visavertiškai dalyvauti diskusijose ir pateikti motyvuotus pasiūlymus.

 

Nebuvo išrinktas/paskirtas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, neaptartas su susirinkusiais susirinkimo reglamentas. Nebuvo rašomas susirinkimo protokolas ir fiksuojamos pasisakančiųjų nuomonės, pastabos, motyvuoti pasiūlymai ar vieninga susirinkusiųjų reakcija. Buvo mėginama įtikinti, kad protokolo rašyti nereikia, nes to nereikalauja Espoo konvencijos procedūros. Savaime suprantama, kad tarptautinės konvencijos lygio dokumentas nenumato visuomenės supažindinimo su PAV ataskaita susirinkimo tvarkos, bet nurodo, kad povei­kį patiriančios šalies visuomenės supažindinimą su PAV ataskaita pagal savo nacionalinę teisę organizuoja poveikį patirianti šalis. Lietuvos nacionalinio teisės akto, tai yra „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo”, 24 punktas aiškiai nurodo: „Iki viešo susirinkimo pradžios ar jo metu Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi paskirti pirmininką ir sekretorių (rekomenduotina, kad jais būtų Užsakovas ir PAV dokumentų rengėjas) bei užregistruoti dalyvius. Viešo susirinkimo dalyvių kalbos yra protokoluojamos”, o 26 punkte net išvardinta, kokia informacija turi būti protokole (2009 m. gruodžio 30 d. LR Aplinkos ministro įsakymas  Nr. D1-853). Kai susirinkimo dalyviai griežtai pareikalavo, kad būtų rašomas susirinkimo protokolas, Aplinkos ministerijos atstovas patikino, kad tai bus padaryta ir patalpinta ministerijos internetiniame tinklalapyje.

 

Baigiantis susirinkimui, dalyviai dauguma balsų nusprendė, kad tokio renginio negalima laikyti įvykusiu, nes buvo pažeistos visos įmanomos PAV svarstymo su visuomene procedūros, neatsakyta į dalyvių klausimus, vietoj informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą tiesiog skleista reklaminio pobūdžio atominės energetikos propaganda, nutylėta, ar net tyčia, siekiant dezinformuoti visuomenę, teikiama melaginga informacija apie projektinių ir ekstremalių avarijų atveju galimus radionuklidų išmetimus, nuotekų ir aušinamo vandens debitus į Neries upės baseiną, šiluminę paviršinių vandenų taršą, poveikį vandens faunai ir florai, ir t. t. Nepaisant tokios susirinkusiųjų valios, kovo 3 dieną Aplinkos ministerija išplatino pranešimą spaudai http://www.am.lt/VI/index.php#a/9714, kuriame teigia, jog Baltarusijoje planuojamos statyti atominės elektrinės PAV ataskaita buvo pristatyta visuomenei, o žadėto susirinkimo protokolo ministerijos tinklalapyje rasti iki šiol nepavyksta.

 

Viešas planuojamos Baltarusijos AE PAV ataskaitos svarstymas su visuomene buvo suorganizuotas atmestinai. Parinkta sunkiai pasiekiama susirinkimo vieta Vilniaus miesto pakraštyje (Saulėtekio al. 9) prieš pat darbo pabaigą, todėl dauguma dalyvių vėlavo dėl piko metu susidariusių transporto kamščių ir perkrauto visuomeninio transporto. Nepaisant to, kad Baltarusijos delegacijoje buvo net 12 aukštų valstybės, mokslo ir pramonės institucijų pareigūnų, vadovaujamų Baltarusijos Respublikos ambasadoriaus Lietuvoje Vladimiro Dražino, informacija apie planuojamą AE buvo pateikiama netiksliai. Net tokie paprasti dalykai, kaip būsimos AE atstumas nuo Vilniaus, įvairių pranešėjų kalbose buvo interpretuojamas skirtingai ir ne taip, kaip parašyta PAV ataskaitoje. Panašūs nesusipratimai skambėjo įvardijant į Neries upę pateksiančio aušinimo vandens debitus (vienas pranešėjas teigė, kad bus uždaras kontūras, kitas aiškino kad visas aušinimo vanduo bus grąžinamas į upę), buitinių nuotekų kiekius, lašišų neršto periodus, radionuklidų išmetimus projektinių ir ekstremalių avarijų atveju ir kt. Vieninga susirinkimo dalyvių nuomone, delegacija atvyko tik tam, kad darbų sąraše „užsidėtų” pliusiuką.

 

Planuojama Baltarusijos AE prieštarauja vienam pagrindinių Tarptautinės atominės energetikos agentūros (International Atomic Energy Agency, IAEA) principų – Atominės energetikos generuojama nauda turi atsverti susijusius kaštus ir riziką (http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1374_web.pdf  3.1. Principle 1 — Benefits). Šiuo atveju, jeigu būtų pastatyta Baltarusijos AE numatytoje Astravo aikštelėje (prie Mikailiškių kaimo ~ 55 km nuo Vilniaus vyraujančių vėjų kryptimi), visa iš elektros gamybos gaunama nauda tektų Baltarusijos Respublikai, tuo tarpu rizika dėl dar neišbandyto eksperimentinio VVER 1200 reaktoriaus nepatikimumo, projektinių ir ekstremalių avarijų grėsmės, Neries upės terminio ir radioaktyvaus užteršimo, nuolatinių mažų dozių radionuklidų išmetimų eksploatacijos metu, panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyvių atliekų tvarkymo, laidojimo ir kitų problemų, kiltų Lietuvos Respublikai. Toks naudos ir rizikos disbalansas tiesiogiai prieštarauja minėtam IAEA principui, todėl būtina į jį atsižvelgti planuojant ūkinę veiklą tarpvalstybiniu aspektu. 

 

Planuojamos Baltarusijos AE PAV ataskaita sukurta arba atmestinai, arba siekiant tendencingai pateikti klaidinančią informaciją. Dauguma ataskaitoje pateiktų teiginių yra tiesiog deklaratyvūs, neparodo tikroviško AE galimo poveikio aplinkai ir grindžiami labiau „tikėjimu” nei moksline analize ar pasaulinės praktikos branduolinės energetikos srityje duomenimis.

 

PAV ataskaitoje numatyti radioaktyvių atliekų išmetimai ekstremalios avarijos atveju yra dešimtimis kartų mažesni negu sutinkama Vakarų AE PAV’uose ir šimtais kartų mažesni lyginant su įvykusiomis avarijomis panašiuose reaktoriuose (VVER, BWR). Pateikti radioaktyvių medžiagų išmetimai maksimalios projektinės avarijos atveju yra tūkstančiais kartų mažesni, lyginant juos su pasauline praktika. Ataskaitoje teigiama, kad esant maksimaliai reaktoriaus VVER 1200 projektinei avarijai, radionuklidų išmetimai į atmosferą sudarys 1,1 * 1014 Bq (bekerelių), iš jų  I-131 = 4,7*1011 Bq, Cs-137 = 2,7*1010 Bq. Tuo tarpu 1979 metais Three Mile Island atominėje elektrinėje (JAV) panašaus tipo reaktoriuje (BWR) įvykusios avarijos metu į atmosferą buvo išmesta radionuklidų 4,8*1017 Bq, o tai yra 4000 kartų daugiau negu numato PAV ataskaitos rengėjai.

 

PAV ataskaitoje nepakankamai išnagrinėta užterštumo radionuklidais rizika Lietuvos Respublikai ekstremalios avarijos atveju. Ataskaitoje pateikiamos kelis šimtus kartų sumažintos užterštumo radionuklidais koncentracijos ir dėl to parodomos per mažos avarijos atveju galimo užterštumo zonos. Teigiama kad ekstremalios avarijos metu Lietuvos respublikos teritorijoje Cs – 137 koncentracija neviršytų 19 kBq/km2 (0,5 Ci/km2) ir būtų užteršta tik 4,1 km2 Lietuvos teritorijos. Tuo tarpu liūdnai pagarsėjęs Černobylio atvejis rodo, kad 200 km atstumu nuo avarijos vietos Cs – 137 koncentracija viršijo 40 Ci/km2.

 

Ataskaitoje reaktoriaus VVER 1200 pasirinkimas nepagrįstas nei konkursu, nei teiginiais, nei logika, o tiesiog aklu tikėjimu, kad rusiški branduoliniai reaktoriai yra geriausi pasaulyje. PAV’e konstatuojama kad planuojamai Baltarusijos AE yra parenkamas Rusijos projektas AE – 2006 (АЭС-2006). Pažymėtina kad tai yra Rusijos valstybinio koncerno „Rosatom” sukurtas eksperimentinis produktas, tai yra du VVER 1200 (Водо-Водяной Энергетический Реактор 1200 MW instaliuotos elektrinės galios) reaktoriai. Toks reaktorius dar nėra niekur pastatytas, šiame projekte 55 km nuo Vilniaus jis būtų statomas pirmą kartą pasaulyje. Ankstesni VVER 1000 du reaktoriai buvo pastatyti Kinijoje, Tianwanyje 2007-2008 metais, tačiau jų statybą, paleidimą ir derinimą lydėjo nuolatiniai skandalai dėl vėlavimo, patikimumo ir kokybės, dar ir šiandien šie reaktoriai nedirba normaliu režimu, yra dažnai stabdomi galutiniam suderinimui. 

 

PAV ataskaitoje nevertinamas planuojamos AE išvedimas iš eksploatacijos, panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyvių atliekų tvarkymo klausimai, saugyklų statyba ir kiti susiję svarbūs elektrinės uždarymo procesai. Tai yra neatsiejama

 

PAV ataskaitoje nėra minima, kad eksploatacijos metu nedidelė radiacijos dozės per ventiliacijos sistemų angas patenka į aplinką ir kelia pavojų žmonių sveikatai. Mažų radiacijos dozių poveikis yra plačiai išnagrinėtas pasaulyje – visais atvejais konstatuojama, jog dėl to 30 km spinduliu yra padažnėję vėžiniai susirgimai ir padidėjusi jų rizika. Tačiau ataskaitos autoriai ar dėl nežinojimo, ar norėdami suklaidinti ir dezinformuoti visuomenę, tokias Vokietijos ir JAV mokslininkų  išvadas paprasčiausiai nutyli. 

 

PAV ataskaitoje nebuvo nagrinėtos alternatyvos apsirūpinti elektros energija iš atsinaujinančių ir vietinių energijos išteklių, tokių kaip kietąja biomase kūrenamos kombinuoto ciklo elektrinės, biodujų elektrinės, vėjo energetika ir kitos rūšys, tuo pačiu metu diegiant energijos efektyvumo didinimo priemones tiek energijos gamyboje, tiek perdavime, tiek vartojime, kas leistų žymiai sumažinti energijos poreikius. PAV ataskaitoje nebuvo palyginimo su baziniu (nuliniu) variantu.

 

Taip pat PAV ataskaitoje nepakankamai įvertintas poveikis retoms augalų ir gyvūnų rūšims, kultūros paveldo objektams, Neries upės baseinui, tiek radiacinės, tiek šiluminės taršos požiūriu. PAV ataskaitos svarstymas Baltarusijoje, Astravo miestelyje 2009 metų lapkričio mėnesį, buvo visiškai fiktyvus, nepaisant vietos gyventojų, mokslininkų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų prieštaravimų, buvo konstatuota, kad visi vienbalsiai pritaria AE statybos idėjai. Svarstymo metu buvo grubiai pažeistos žmogaus teises, nes kritinę medžiagą dalinęs dalyvis buvo suimtas ir uždarytas į daboklę 7 paroms.

 

Mes manome, jog aukščiau išvardintų faktų turėtų pakakti, kad Lietuvos Respublika pateiktų neigiamą išvadą dėl planuojamos Baltarusijos AE PAV ataskaitos vertinimo Espoo konvencijoje numatytų tarpvalstybinių konsultacijų kontekste.

 

Gintaras Songaila

Rasa Navickienė

Saulius Pikšrys 

Linas Vainius

Darius Pocevičius

Andrej Ožarovski

Laura Gintalaitė

Irina Suchi

Georgy Lepin

Nikolaj Ulasevich

Šarūnas Alasauskas

Živilė Grinbergienė

Giedrius Baliūnas

Gediminas Gemskis

Kęstutis Kalanta

Antanas Sutas

Lijana Kairienė

Rasa Kalinauskaitė

Jolanta Grigorjavienė

Janina Gadliauskienė

 

© Atgaja, 2004 • Office: Drobės g. 62, LT-45188, KAUNAS, Lithuania • Mailing: ACP P.O.Box 156, Kaunas 44002 Lithuania.
Phone: (+370 37) 425566 • Fax: (+370 37) 425207