home Lietuviškai English
     Pradžia | Apie mus | Veikla | Leidiniai | Rėmėjai | Partneriai | Nuorodos | Paremk mus | Kontaktai | Struktūra
Ar manote, kad mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų saugykla prie Ignalinos atominės elektrinės bus pastatyta ir eksploatuojama saugiai?
Saugykla bus pastatyta ir eksploatuojama pagal visus reikalavimus
Saugykla kels grėsmę aplinkai ir bus nesaugi
Man svarbus šitas klausimas, bet aš turiu per mažai informacijos
Man visai nerūpi kur bus statoma radioaktyvių atliekų saugykla Lietuvoje
Neturiu nuomonės
Paieška

Aplankykite

Prenumerata

Atsisakyti prenumeratos

 

Atominė energetika

APLINKOSAUGININKAI LAUKIA TEISMO SPRENDIMO DĖL VISAGINO AE POVEIKIO APLINKAI ATASKAITOS

  Bendrija „Atgaja“, Latvijos žaliųjų judėjimas, Greenpeace ir CEE Bankwatch Network pateikė ieškinį Vilniaus apygardos administraciniam teismui „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2009-04-21 sprendimo Nr. (1-15)-D8-3504 Dėl Visagino atominės elektrinės statybos galimybių panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus“ (toliau tekste – dėl Visagino AE PAV ataskaitos panaikinimo). Bylos nagrinėjimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme vyko 2009 m. rugsėjo 30 d.

Aplinkosauginės organizacijos vertina LR aplinkos ministerijos 2009 m. pavasarį patvirtintą Visagino AE poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą kaip nepilnai atliktą ir neatsakančią į esminius klausimus dėl naujos AE statybos galimo poveikio aplinkai ir žmonėms. Trūkstant esminės informacijos, LR aplinkos ministerija turėjo pareikalauti jos iš ataskaitos rengėjų, prieš priimdama galutinius sprendimus.

Pagrindiniai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos trūkumai:

1) Ataskaitoje neišnagrinėtos kitos apsirūpinimo energija galimybės, neišanalizuoti alternatyviniai scenarijai.

2) Atsisakyta įvertinti AE darbe susidarančio atidirbusio branduolinio kuro ir pavojingų radioaktyvių atliekų laidojimą (kuris yra neišvengiama ir neatskiriama branduolinės energijos gamybos ciklo dalis). Branduolinės atliekos yra pagrindinė „normaliai“ veikiančios atominės jėgainės sukelta aplinkosauginė problema, kuri išliks ‚problema“ dar ~100 000 metų po AE uždarymo.

Kad šiuo metu nėra jokių tinkamų sprendimų teismo metu pripažino atsakovai LR aplinkos ministerijos atstovas ir ataskaitą rengusios kompanijos Poyry Energy OY (Suomija) atstovas. Jie nurodė, kad sprendimus turės surasti būsimos kartos pagal galimai kažkada ateityje sukurtas technologijas. O jei tokios technologijos nebus sukurtos ?

3) Atsisakyta įvertinti būsimos AE uždarymo poveikį aplinkai.

Numatyta, kad AE veiks ~60 metų, o jos uždarymas  truks ~20-100 metų ir turės neišvengiamą poveikį aplinkai, kuris yra sudėtinė ir neatsiejama elektrinės darbo dalis.

Tai akivaizdu ir iš planuojamų Ignalinos AE reaktorių uždarymo. Tačiau šis poveikis nenagrinėtas ataskaitoje.

4) Ataskaitoje nėra pakankamos informacijos apie galimus reaktorių dizainus ir technologijas, kurie įgalintų ataskaitos rengėjus pateikti detalų poveikį aplinkai. Dalis paviršutiniškai ataskaitoje paminėtų galimų reaktorių dar tik kūrimo stadijoje... Gal čia ir slypi priežastis ?

5) Nepakankamas branduolinės saugos ir galimo didelės avarijos poveikio vertinimas. Ataskaitoje aiškiai atsisakoma vertinti paties blogiausio atvejo pasekmes. Joje pripažįstama, kad naudojama Suomijos teisės aktuose nurodyta maksimalios emisijos į aplinką sunkiosios avarijos atveju prielaida, pagal kurią emisija nesukelia ūmių poveikių gyventojų sveikatai netoli atominės elektrinės bei nesąlygoja ilgalaikių didelių žemės plotų ar vandens naudojimo apribojimų. Tokios prielaidos pasirinkimas akivaizdžiai prieštarauja teisės aktų nustatytiems reikalavimams ir iškart (net neatlikus PAV) nustato, kad avarijos atveju nebus jokio tarpvalstybinio poveikio. Realių avarijų pasekmės branduolinėse jėgainėse, pradedant Černobyliu, nesuteikia pagrindo pasikliauti tokiu ataskaitos rengėjų perdėtu saugumo vertinimu

Ataskaitoje yra dar visa eilė netikslumų ir prieštaravimų. Visi šie esminiai ataskaitos trūkumai suteikia klaidingą pagrindą priimti teisingą sprendimą dėl galimo naujos atominės elektrinės poveikio aplinkai dabartinei kartai ir būsimoms kartoms. Aplinkosauginės organizacijos dėl šių trūkumų ištaisymo kreipėsi į Aplinkos ministeriją ataskaitos užduoties rengimo ir jos viešo svarstymo metu 2008-2009 m. Tačiau motyvuoti argumentai ir reikalavimai buvo nepagrįstai atmesti ir į daugumą jų nebuvo atsižvelgta.

Visuomeninių organizacijų atstovai vertina, kad greičiausiai tai buvo nulemta išankstinio angažuoto politinio sprendimo statyti naują AE bet kokia kaina, nežinant nei tikrų statybos kaštų, nei ką ir kaip norima statyti. Tačiau šitaip „aptarnaujant“ politinį sprendimą buvo pažeisti galiojantys Lietuvos ir tarptautiniai teisės aktai, Lietuvos ir aplinkinių kraštų gyventojų teisės gyventi palankioje jo sveikatai ir gerovei aplinkoje.

Todėl aplinkosauginės organizacijos, pateikusios ieškinį Aplinkos ministerijai, reikalauja panaikinti sprendimą dėl ataskaitos patvirtinimo ir gražinti ataskaitą jos užsakovams ir rengėjams pataisyti. Kai ataskaitoje bus pateikta trūkstama informacija ir iš naujo pristatyta viešam svarstymui su visuomene, tuomet bus galima atlikti pagrįstą, Lietuvos ir prisiimtų tarptautinių teisės aktų normas atitinkantį poveikio aplinkai vertinimą.

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas dėl bylos laukiamas 2009 m. spalio 12 d.

Papildoma informacija:

Bendrija „Atgaja“ Saulius Pikšrys (687) 92486; Linas Vainius (699) 33661

Pareiškėjų atstovas advokatas Nerijus Stukas, (8~5) 262 8400

© Atgaja, 2004 • Office: Drobės g. 62, LT-45188, KAUNAS, Lithuania • Mailing: ACP P.O.Box 156, Kaunas 44002 Lithuania.
Phone: (+370 37) 425566 • Fax: (+370 37) 425207